Wróć do strony Rejonowego WOPR Lublin

 

STATUT REJONOWEGO WODNEGO OCHOTNICZEGO POGOTOWIA RATUNKOWEGO W LUBLINIE

ROZDZIAŁ I

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

§  1.

 

1.   Rejonowe WOPR w Lublinie jest specjalistycznym stowarzyszeniem zrzeszonym              w Wojewódzkim Wodnym  Ochotniczym  Pogotowiu  Ratunkowym  w Lublinie.

2.   Rejonowe Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe zwane  dalej Rejonowe  WOPR, działa na podstawie, ustawy – Prawo o  stowarzyszeniach , innych przepisów z zakresu ratownictwa wodnego i na podstawie  statutu Stowarzyszenia.

3.   Terenem działania Rejonowego WOPR w Lublinie są powiaty; bialski podlaski, łukowski, radzyński, rycki, parczewski, puławski, lubartowski, łęczyński, opolski, lubelski, świdnicki, kraśnicki, janowski, oraz miasta na prawach powiatu : Biała Podlaska i Lublin, a siedzibą władz jest miasto Lublin.

 

§  2.

 

 1. Rejonowe  WOPR posiada osobowość prawną i jest zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym  w Lublinie.
 2. Rejonowe  WOPR opiera swoją działalność na pracy społecznej członków.
 3. Rejonowe WOPR może zatrudniać pracowników i tworzyć biuro.

 

 

§  3.

 

 1. Rejonowe  WOPR może prowadzić działalność gospodarczą na ogólnych zasadach,  określonych w odrębnych przepisach prawa. Przedmiotem działalności jednostki jest :

 

            - G  - Handel hurtowy i detaliczny ; naprawa pojazdów mechanicznych, motocykli oraz                  artykułów użytku osobistego i domowego

             - I  -  Transport , gospodarka magazynowa i łączność

            - K -  Obsługa nieruchomości , wynajem i usługi związane z prowadzeniem działalności                                 gospodarczej

            - M – Edukacja

            - N -  Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

            - O -  Działalność usługowa komunalna, społeczna i indywidualna pozostała

 1. Dochód z własnej działalności gospodarczej jednostki służy realizacji celów statutowych.

 

§  4.

 

Rejonowe  WOPR koordynuje i wspiera działalność jednostek organizacyjnych - drużyn, jeżeli takie zostaną powołane na jego terenie działania.

 

§  5.

 

 1. Znakiem Rejonowego  WOPR jest niebieski krzyż na tle złotej kotwicy z umieszczonym wokół niego, pomiędzy dwoma pierścieniami, napisem Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe.
 2. Rejonowe  WOPR może używać sztandaru, odznak i pieczęci zgodnie z właściwymi przepisami.
 3. Rejonowe  WOPR może być członkiem stowarzyszeń krajowych i zagranicznych o tym samym lub podobnym profilu działania.

 

 

 

 

ROZDZIAŁ  II

 

CELE I SPOSOBY DZIAŁANIA

 

§  6.

 

Celem Rejonowego  WOPR jest organizowanie pomocy oraz ratowanie osób, które uległy wypadkowi lub narażone są na niebezpieczeństwo utraty życia lub zdrowia na wodach.

 

§  7.

 

Rejonowe  WOPR realizuje swoje cele w szczególności poprzez:

 

 1. Organizowanie pomocy oraz ratowanie osób, w tym udzielanie pierwszej pomocy medycznej;
 2. Współdziałanie z organami administracji rządowej, samorządowej i innymi podmiotami zainteresowanymi bezpieczeństwem i porządkiem na wodach oraz ochroną środowiska wodnego;
 3. Udział w akcjach ratowniczych podczas zagrożeń powszechnych, katastrof naturalnych i awarii technicznych, w  tym powodzi i pożarów na wodach;
 4. Programowanie i prowadzenie profilaktycznej działalności w zakresie bezpieczeństwa osób na wodach ;
 5. Ujawnianie zagrożeń bezpieczeństwa osób pływających i kąpiących się;

 

 1. Dokonywanie przeglądów kąpielisk, pływalni i parków wodnych oraz występowanie do organów administracji samorządowej i innych podmiotów o nakazanie usunięcia

      zagrożeń, jak również o wstrzymanie eksploatacji albo zamknięcie obiektów lub             urządzeń;

 1. Występowanie do kierowników obiektów i urządzeń wypoczynkowych, sportowych, rekreacyjnych i turystycznych oraz do organizatorów imprez w dziedzinie kultury fizycznej, rekreacji i sportu z pisemnym lub ustnym wnioskiem o usunięcie stwierdzonych zagrożeń bezpieczeństwa osób, na swoim terenie działania lub o wstrzymanie eksploatacji;
 2. Wydawanie ekspertyz i opinii z zakresu bezpieczeństwa wodnego, w tym dla środków przydatnych w ratownictwie wodnym;
 3. Wydawanie zaświadczeń bezpieczeństwa kąpielisk, pływalni i parków wodnych;
 4. Organizowanie oraz przeprowadzanie  szkolenia służby ratowniczej;
 5. Nadawanie i weryfikacja stopni ratowniczych;
 6. Nauczanie i doskonalenie umiejętności pływania;
 7. Egzaminowanie i wydawanie dokumentów oraz odznak potwierdzających umiejętność pływania;
 8. Inicjowanie i podejmowanie prac badawczych w zakresie bezpieczeństwa na wodach;
 9. Prowadzenie rejestracji i badań technicznych własnych statków ratowniczych;
 10. Krzewienie etyki ratowników i umacnianie więzi organizacyjnej członków;
 11. Popularyzowanie celów statutowych;
 12. Wymianę doświadczeń i współpracę z pokrewnymi organizacjami krajowymi                  i zagranicznymi;
 13. Prowadzenie działalności sportowej, turystycznej i rekreacyjnej poprzez organizowanie zawodów i imprez sportowo – rekreacyjnych;
 14. Świadczenie usług z zakresu ratownictwa wodnego;
 15. Prowadzenie działalności gospodarczej we własnym zakresie i poprzez udział w innych przedsięwzięciach mających na celu uzyskanie środków na realizację zadań statutowych.

 

 

 

ROZDZIAŁ  III

 

CZŁONKOWIE, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI

 

§  8.

 

1.    Członkami  Rejonowego  WOPR mogą być osoby fizyczne i prawne.

2.    Rejonowe  WOPR może zrzeszać członków: zwyczajnych, wspierających i honorowych.

3.    Decyzje o przyjęciu członka zwyczajnego przyjmuje Zarząd na podstawie pisemnego zgłoszenia.

4.    Osoby prawne mogą być jedynie członkami wspierającymi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§  9.

 

 1. Członkiem zwyczajnym może być osoba fizyczna, mająca pełną zdolność do czynności prawnych, nie pozbawiona praw publicznych oraz osoba małoletnia w wieku od 16 do 18 lat, mająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych              i małoletni w wieku poniżej 16 lat za zgodą przedstawiciela ustawowego.
 2. Członek zwyczajny ma prawo :

      1)  Udziału w Walnym Zebraniu , z głosem stanowiącym poprzez swych delegatów,       

         którzy posiadają czynne i bierne prawo wyborcze;

      2) Uczestniczenia w przedsięwzięciach WOPR

      3)  Zgłaszania wniosków do władz WOPR

      4) Otrzymywanie od władz WOPR pomocy w realizacji zadań statutowych

      5) Używanie odznak, znaków i bandery zgodnie z uchwałami władz WOPR

      6) Korzystania z innych uprawnień , wynikających ze statutu, uchwał i decyzji władz 

        WOPR

 1. Członek zwyczajny ma obowiązek bieżącego opłacania składki członkowskiej, przestrzegania przepisów , w tym statutu, uchwał i decyzji władz WOPR.

 

 

§  10.

 

 1. Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która zadeklarowała świadczenie na rzecz WOPR
 2. Osoba prawna działa w  Rejonowym  WOPR poprzez swojego przedstawiciela.
 3. Członek wspierający  Rejonowe  WOPR posiada prawa określone w § 9 ust. 2 p. 2-6.
 4. Członek wspierający jest obowiązany do wywiązywania się z deklarowanych świadczeń oraz przestrzegania uchwał i regulaminów  Rejonowego  WOPR.

 

 

§  11.

 

 1. Członkiem Honorowym może być osoba fizyczna, która wniosła wybitny wkład w rozwój Rejonowego  WOPR lub w inny szczególny sposób zasłużyła się  dla ratownictwa wodnego.
 2. Prezesem Honorowym Rejonowego  WOPR może być osoba fizyczna, po zakończeniu pełnienia funkcji Prezesa, która w wybitny sposób zasłużyła się dla  Rejonowego WOPR
 3. Prezes Honorowy nie może pełnić funkcji we władzach WOPR
 4. Członkostwo Honorowe nadaje Zjazd Krajowy WOPR.
 5. Członek Honorowy WOPR ma prawo  do :

      - zgłaszania wniosków dotyczących działania Rejonowego WOPR do władz WOPR

      - uczestniczenia w Walnym Zebraniu Członków ( Zjeździe Delegatów ) z głosem                          doradczym

     6. Członek Honorowy WOPR ma obowiązek przestrzegania uchwał i regulaminów              Rejonowego  WOPR.

 

 

 

 

§  12.

 

     1.  Członkostwo w Rejonowym  WOPR ustaje na skutek:

            1/ Dobrowolnie  złożonego pisemnego wniosku o rezygnacji z przynależności do                             Rejonowego  WOPR;

            2/ Skreślenia przez Zarząd z listy członków Rejonowego  WOPR z powodu zalegania z                    opłatą świadczeń , w okresie dłuższym niż 24 miesiące;

            3/ Wykluczenia na mocy prawomocnego orzeczenia Komisji Dyscyplinarnej,                           w przypadku naruszenia statutu WOPR, innych przepisów prawnych oraz działania                  na  szkodę WOPR lub skazania prawomocnym wyrokiem Sądu Powszechnego oraz                   pozbawienie członka praw publicznych prawomocnym wyrokiem Sądu                                             Powszechnego;

     2. W przypadku określonym w ust. 1p. 2 Zarząd  Rejonowego   WOPR, a w przypadkach               określonych w ust. 1 p. 3 Komisja Dyscyplinarna zobowiązani są zawiadomić członka o     skreśleniu lub wykluczeniu, podając przyczynę oraz wskazując jednocześnie organ do              którego  służy prawo  wniesienia odwołania i termin złożenia odwołania.

 1.  Uchwały i orzeczenia w sprawach określonych ust. 1 p. 2 mogą być zaskarżone w terminie 30 dni od daty ich doręczenia odwołującemu się, do Walnego Zebrania Członków ( Zjazd Delegatów ) WOPR. Odwołujący musi w piśmie wskazać przyczynę odwołania.

      Odwołanie będzie rozpatrzone na najbliższym Walnym Zebraniu Członków /Zjeździe                 Delegatów /

 1. Utrata członkostwa jest równoznaczna z utratą posiadanych stopni i uprawnień WOPR.
 2. Przywrócenie członkostwa, stopni i uprawnień WOPR, utraconych z ust. 1 p. 2 następuje na podstawie uchwały Zarządu  Rejonowego  WOPR.

           

 

 

ROZDZIAŁ  IV

 

WŁADZE

 

§  13.

 

 1. Najwyższą władzą Rejonowego  WOPR w Lublinie  jest Walne Zebranie Członków     /Zjazd Delegatów/  Rejonowego  WOPR.
 2. Władzami  Rejonowego  WOPR  są: Zarząd, Komisja Rewizyjna , Komisja Dyscyplinarna.
 3. Jeżeli liczba członków stowarzyszenia przekroczy 50 osób Walne Zebranie Członków zastępuje się Zjazdem Delegatów. Zjazd Delegatów ma takie same uprawnienia jak Walne Zebranie Członków.

 

 

 

 

 

 

 

 

§  14.

 

1.   Delegaci  na Zjazd  Delegatów Rejonowego  WOPR są wybierani na okres 5 lat. Delegaci są wybierani spośród członków zwyczajnych WOPR w głosowaniu jawnym , zwykłą większością głosów. Członkowie zwyczajni nie zrzeszeni w drużynach wybierają delegatów w ilości nie przekraczającej  20 osób. Zarząd Rejonowego WOPR każdorazowo w oparciu o rzeczywistą liczbę członków ustala liczbę delegatów reprezentujących członków nie zrzeszonych w drużynach zgodnie z uchwaloną ordynacją wyborczą .Każda drużyna Rejonowego WOPR ma prawo wybrać na Zjazd  po  2 delegatów .

      Mandat delegata wygasa :

-     z upływem kadencji Zjazdu Delegatów

-     w razie ustania członkostwa w stowarzyszeniu

-     w razie zrzeczenia się mandatu

-     w razie odwołania delegata przed upływem kadencji przez Walne Zebranie Członków           (  Zjazd Delegatów )

2.   Kadencja władz Rejonowego  WOPR trwa 5 lat, a ich wybór odbywa się spośród członków na Walnym Zebraniu /delegatów na Zjeździe  Delegatów / w  głosowaniu  tajnym, zwykłą  większością głosów  w obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.

3.   Uchwały władz Rejonowego  WOPR , podejmowane są  w głosowaniu jawnym , zwykłą większością głosów przy  obecności  co najmniej połowy uprawnionych do głosowania a w przypadku równej ilości głosów decyduje głos Przewodniczącego.

4.   W przypadku ustąpienia , wykluczenia lub śmierci członka władz Rejonowego  WOPR

       w trakcie kadencji, skład osobowy władz może być uzupełniany w drodze kooptacji               do 1/3 składu wybieralnego.

 

 

§  15.

 

 

 1. Walne Zebranie Członków /Zjazd Delegatów/ może być zwyczajny lub nadzwyczajny.
 2. W  Walnym Zebraniu Członków / Zjeździe  Delegatów / biorą udział:

      1/ Z głosem stanowiącym          -           członkowie zwyczajni /delegaci członków                                                                                          zwyczajnych/

      2/ Z głosem doradczym  -           członkowie wspierający, członkowie honorowi oraz                                                                               zaproszeni goście

 1. Walnym Zebraniem Członków /Zjazdem  Delegatów/ kieruje prezydium zgodnie

      z przyjętym regulaminem.

 

§  16.

 

 

 1. Nadzwyczajne Zebranie Członków /Nadzwyczajny Zjazd  Delegatów/ zwołuje  Zarząd,

      z własnej inicjatywy lub na pisemny wniosek:

      1/ Komisji Rewizyjnej

      2/ Co najmniej 2/3 liczby członków na Walnym Zebraniu Członków /delegatów na                      Zjeździe  Delegatów/  Rejonowego  WOPR

 1. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków /Nadzwyczajny Zjazd  Delegatów/ obraduje wyłącznie nad sprawami , dla których został  zwołany.
 2. Zarząd  Rejonowego  WOPR jest zobowiązany zwołać Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków / Nadzwyczajny Zjazd Delegatów/ w ciągu trzech miesięcy , od dnia otrzymania w tym przedmiocie   wniosku.
 3. O terminie , miejscu i porządku obrad, Zarząd powiadamia członków ( delegatów ) co najmniej 14 dni przed rozpoczęciem, listem poleconym.

 

 

§  17.

 

Do Walnego Zebrania Członków /  Zjazdu Delegatów / w szczególności należy:

 

1/  Uchwalanie statutu Rejonowego  WOPR i jego  zmian

2/  Określanie strategicznych kierunków działania

3/  Wybieranie  i  odwoływanie Prezesa

4/  Określanie liczby  oraz wybieranie i powoływanie członków  władz Rejonowego  WOPR

5/  Wybór delegatów na Zjazd Wojewódzki

6/  Rozpatrywanie innych spraw wniesionych przez ustępujące władze lub delegatów

7/  Zatwierdzanie sprawozdań z działalności : Zarządu, Komisji Rewizyjnej, Komisji

    Dyscyplinarnej

8/Udzielanie lub odmawianie udzielenia absolutorium ustępującemu Zarządowi na wniosek

    Komisji Rewizyjnej

9/ Podejmowanie uchwały o rozwiązaniu  Rejonowego  WOPR , sposobie likwidacji

    i  przeznaczeniu jego majątku

10/ Podejmowanie uchwał w zakresie rozporządzania nieruchomościami Rejonowego

      WOPR  ( zbywania, obciążania, darowizn) 

11/ Podejmowanie uchwał o przystąpieniu do innych osób prawnych

12/ Podejmowanie uchwał w sprawach wniesionych pod obrady

13/ Uchwalanie regulaminu

14/ Rozpatrywanie odwołań członków w sprawach skreślenia przez Zarząd z listy członków          

 

 

 

§  18.

 

 1. W okresie między Walnymi Zebraniami Członków / Zjazdami Delegatów / działalnością  Rejonowego  WOPR kieruje Zarząd.
 2. W skład Zarządu Rejonowego  WOPR wchodzi od 7 do 11 członków, w tym Prezes
 3. Na pierwszym posiedzeniu Zarząd, na wniosek Prezesa, wybiera ze swojego grona Prezydium Zarządu w składzie : 1-3 v-ce Prezesów, Sekretarza i członków Prezydium.
 4. Prezes stoi na czele oraz kieruje pracami Zarządu Rejonowego  WOPR i Prezydium Zarządu Rejonowego  WOPR.
 5. Wiceprezes zastępuje Prezesa w jego nieobecności lub w zakresie wskazanym przez Prezesa.

 

 

 

 

 

 

 

§  19.

 

Do zakresu działania Zarządu Rejonowego   WOPR należy w szczególności:

 

1/   Zwoływanie Walnego Zebrania Członków /  Zjazdu Delegatów / Rejonowego  WOPR;

2/   Przygotowywanie porządku obrad i   projektów uchwał Walnego Zebrania Delegatów           / Zjazdu Delegatów /;

3/   Określanie kierunków działania  Rejonowego  WOPR;

      4/  Wyznaczanie  pełniącego obowiązki Prezesa Zarządu Rejonowego  WOPR, w przypadku                     ustąpienia Prezesa w trakcie kadencji do czasu powołania nowego prezesa;

      5/   Dokooptowanie członków Zarządu Rejonowego  WOPR;

      6/   Składanie  Zjazdowi  Delegatów sprawozdań ze swojej działalności ;

      7/   Reprezentowanie  Rejonowego  WOPR na zewnątrz;

      8/   Realizowanie programu i celów działania WOPR;

     9/    Prowadzenie ewidencji członków Rejonowego  WOPR;

    10/   Uchwalanie regulaminów  Zarządu oraz zespołów opiniodawczych i komisji

            problemowych, Komisji rewizyjnej i  Komisji Dyscyplinarnej ;

    11/ Zawieranie porozumień o współpracy z organami administracji samorządowej                              i podmiotami  pozarządowymi;

    12/   Powoływanie komisji problemowych;

    13/   Przyjmowanie członków, skreślanie z listy członków

    14/ Nawiązywanie i rozwiązywanie stosunku pracy z członkami Zarządu Rejonowego           WOPR;

    15/  Podejmowanie decyzji w sprawie nagród, nadawanie i występowanie o nadanie                    odznaczeń;

    16/  Zatwierdzanie uchwał Prezydium Zarządu Rejonowego  WOPR;

    17/ Określanie  zasad i tryb powstawania, działania i likwidowania  drużyn WOPR;

    18/ Sporządzanie i podpisywanie  rocznych sprawozdań z działalności  Rejonowego  WOPR,         w tym            finansowych;

    19/  Zarządzanie majątkiem i zaciąganie zobowiązań  Rejonowego  WOPR na zewnątrz.

    20/  Określanie wysokości składek członkowskich oraz zasad i tryb ich zbierania.

 

 

 

§  20.

 

 1. Zarząd  ze  swojego grona wybiera Prezydium w składzie : Prezes,1-3 V-ce Prezesów, Sekretarza  i członków Prezydium
 2. Uchwały Prezydium Zarządu podlegają zatwierdzeniu na najbliższym posiedzeniu   Zarządu.
 3. W okresie pomiędzy posiedzeniami Prezydium Zarządu , decyzje w sprawach Rejonowego  WOPR , w tym w sprawach zatrudnienia i zwalniania pracowników podejmuje Prezes.

 

 

 

 

 

 

 

§  21.

 

 1. Komisja Rewizyjna jest władzą  powołaną do kontroli  Rejonowego  WOPR.
 2. Komisja Rewizyjna Rejonowego  WOPR składa się z 3 - 5 członków, w tym wybranych przez siebie  ze swojego grona,  Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego.
 3. Przewodniczący lub wyznaczony członek Komisji Rewizyjnej ma prawo udziału z głosem doradczym w posiedzeniach Zarządu i Prezydium Zarządu Rejonowego  WOPR.
 4. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pełnić innych funkcji we władzach Rejonowego  WOPR.

 

§  22.

 

Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej  Rejonowego  WOPR należy :

 

1/  Przeprowadzania co najmniej raz w roku kontroli działalności  merytorycznej i finansowej       WOPR           

2/  Kontrolowanie przestrzegania zasad prawidłowego gospodarowania funduszami                       i majątkiem Rejonowego  WOPR;

3/  Składanie sprawozdań ze swojej działalności na  Walnym Zebraniu Członków / Zjeździe         Delegatów /;

4/  Zgłaszanie na Walnym Zebraniu Członków / Zjeździe Delegatów / wniosków o udzielenie       lub odmowę udzielenia absolutorium Zarządowi  Rejonowego  WOPR

5/  Przedkładanie Zarządowi  Rejonowego  WOPR protokołów pokontrolnych wraz z                      wnioskami;

6/  Występowanie do Zarządu Rejonowego  WOPR z żądaniem zwołania Nadzwyczajnego         Walnego  Zebrania Członków / Nadzwyczajnego Zjazdu Delegatów / w określonej  sprawie w razie  stwierdzenia nie        wywiązywania się Zarządu ze statutowych obowiązków;

7/  Zapoznawanie z uchwałami, opiniami, stanowiskami i wnioskami Prezesa  Rejonowego          WOPR w terminie 14 dni po posiedzeniu Komisji  Rewizyjnej;

8/  Dokooptowanie członków Komisji Rewizyjnej  Rejonowego  WOPR.

9/  Zatrudnianie członków Zarządu.

 

 

§  23.

 

 1. Komisja Dyscyplinarna jest władzą powołaną  do rozpatrywania i rozstrzygania  spraw związanych z naruszeniem przez członków jednostki postanowień Statutu WOPR  oraz uchwał i decyzji władz Rejonowego  WOPR lub działania na szkodę Rejonowego  WOPR
 2. Komisja Dyscyplinarna składa się z  trzech członków, w tym Przewodniczącego, którego Komisja wybiera ze swojego grona.
 3. Członkowie Komisji Dyscyplinarnej nie mogą pełnić innych funkcji we władzach  Rejonowego  WOPR.
 4. Komisja Dyscyplinarna rozpatruje sprawy i orzeka kary upomnienia, nagany , zawieszenia w prawach i wykluczenia członka.

 

 

 

§  24.

 

Do  zakresu działania Komisji Dyscyplinarnej należy:

 

1/ Rozpatrywanie, rozstrzyganie i likwidowanie sporów i konfliktów, powstałych pomiędzy           członkami i władzami  Rejonowego  WOPR;

2/  Rozpatrywanie spraw związanych z naruszeniem przez członków przepisów, w tym                  statutu, uchwał, regulaminów i decyzji władz Rejonowego  WOPR;

3/  Składanie na Walnym Zebraniu Członków / Zjeździe Delegatów/ sprawozdania ze swojej działalności

4/  Uchwalanie własnego regulaminu;

5/  Wykluczanie i dokooptowanie członków Komisji Dyscyplinarnej.

 

ROZDZIAŁ V

 

PODSTAWOWE JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE - DRUŻYNY

 

§  25.

 

 1. Dla realizacji zadań wynikających ze statutu Zarząd Rejonowego WOPR może powoływać podstawowe  jednostki  organizacyjne - drużyny. Drużyny nie mają osobowości prawnej i działają w oparciu o regulamin drużyny zatwierdzony przez Zarząd Rejonowego WOPR. Do zadań drużyny Rejonowego WOPR należy realizowanie celów statutowych w rejonie działalności w tym podnoszenie kwalifikacji, organizowanie szkoleń i doskonalenie umiejętności ratowniczych członków .

      2.  Drużyna jest podstawową jednostką organizacyjną Rejonowego WOPR, liczącą  minimum 5 członków zwyczajnych. Członkami drużyny mogą być tylko te osoby, które            są członkami zwyczajnymi Rejonowego WOPR . Drużyna podlega bezpośrednio            Zarządowi Rejonowego WOPR.

§  26.

 

 1. Drużyna WOPR na zebraniu  wybiera i odwołuje Kierownika Drużyny bezwzględną większością  głosów, w głosowaniu jawnym, w obecności  co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.
 2. Kierownik Drużyny kieruje Drużyną. Kierownik Drużyny może być odwołany na zebraniu Drużyny w każdym czasie, gdy:

      - działa na szkodę Rejonowego WOPR,

      - w przypadku złożenia rezygnacji z pełnienia funkcji,

      -w przypadku, gdy zostanie wykreślony lub wykluczony z członkostwa Rejonowego                    WOPR ,

3. Zebranie Drużyny może być zwołane na wniosek Kierownika Drużyny, pisemny wniosek            Zarządu Rejonowego WOPR oraz 2/3 członków Drużyny z podaniem porządku              zebrania. Zebranie Drużyny jest ważne jeżeli uczestniczy w nim co najmniej połowa      uprawnionych członków Drużyny.

 

4. Rozwiązanie Drużyny może nastąpić na podstawie uchwały Zarządu Rejonowego         WOPR .

     Rozwiązanie Drużyny Rejonowego WOPR następuje w przypadkach:

     - nieprzestrzegania przez Drużynę  statutu , regulaminów , uchwał i decyzji Rejonowego            WOPR,

     - zaprzestania działalności statutowej, zmniejszenia liczby członków Drużyny  poniżej                wymaganego minimum.

 

 

ROZDZIAŁ VI

 

MAJĄTEK I FUNDUSZE

 

§  27.

 

Majątek  Rejonowego  WOPR stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze.

 

 

§  28.

 

 1. Źródłami powstania majątku Rejonowego  WOPR są:

      1/  Opłaty, wpisowe i składki członkowskie;

      2/  Wpływy z działalności statutowej i gospodarczej;

      3/  Dochody z nieruchomości i ruchomości;

      4/  Dotacje, subwencji, darowizny, zapisy i spadki;

      5/  Dochody z ofiarności publicznej

 1. Rejonowe  WOPR prowadzi gospodarkę finansową i rachunkowość zgodnie z prawem powszechnie obowiązującym.

 

 

§  29.

 

Dla ważności oświadczeń woli, pism i dokumentów w przedmiocie praw i obowiązków majątkowych Rejonowego  WOPR, wymagane są podpisy dwóch osób upoważnionych przez Prezydium Zarządu Rejonowego  WOPR, w tym Prezesa lub jednego z wiceprezesów

 

 

§  30.

 

 

Rejonowe  WOPR może tworzyć spółki i fundusze oraz przystępować do już istniejących i korzystać z osiąganych dochodów na cele statutowe

 

 

 

 

 

 

 

ROZDZIAŁ VII

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

§  31.

 

 1. Uchwalenie  statutu Rejonowego  WOPR lub jego zmiana oraz podjęcie uchwały o rozwiązaniu Rejonowego  WOPR przez Walne Zebranie Członków / Zjazd Delegatów/ wymaga kwalifikowanej większości 2/3 głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania
 2. Uchwalenie statutu Rejonowego  WOPR lub jego zmian oraz rozwiązanie  Rejonowego WOPR mogą być przedmiotem obrad Walnego Zebrania Członków / Zjazdu Delegatów/  wyłącznie wtedy, gdy sprawy te zostały umieszczone w jego porządku.
 3. Po podjęciu uchwały o rozwiązaniu Rejonowego WOPR, Walne Zebranie Członków         / Zjazd Delegatów / określa sposób likwidacji i przeznaczenie jego  majątku .

 

 

 

§  32.

 

 

Statut oraz jego zmiany wchodzą w życie po uprawomocnieniu się postanowienia Sądu Rejestrowego.

 

 

 

Wróć do strony Rejonowego WOPR Lublin